De inhoud van deze website wordt verzorgd door locatie-feest.nl. Via deze website beoogt locatie-feest.nl consumenten in staat te stellen om op eenvoudige wijze gepaste aanbiedingen te ontvangen van derden voor het huren van een locatie en / of het verzorgen van een feest. Dit betekent dat consumenten maximaal driemaal aan de hand van de door hen aangeleverde contactinformatie kunnen worden benaderd door een derde. Locatie-feest.nl bemiddelt niet zelf in locatie verhuur in het algemeen of locaties in het bijzonder.

De op of via deze website ingediende aanvragen kunnen worden verzonden naar (bemiddelaars van) de aanbieder(s) van locaties. De afhandeling van aanvragen, zoals het uitbrengen van adviezen en offertes of het afsluiten van contracten, komt geheel voor de verantwoording deze aanbieder(s) en/of bemiddelaar(s) van locaties. Locatie-feest.nl speelt hierin geen enkele rol. Ondanks de screening die locatie-feest.nl uitvoert is het de verantwoordelijkheid van de consument om zich er van te vergewissen dat de producten en/of diensten, evenals aanbieders en/of bemiddelaars, voldoen aan de door de betreffende consument te stellen (wettelijke) eisen en verlangens.

De inhoud van de door locatie-feest.nl gepubliceerde en samengestelde pagina's is ontleend aan betrouwbaar geachte bronnen en komt zorgvuldig tot stand. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en uitkomsten staat locatie-feest.nl niet in. Locatie-feest.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van of vertrouwen op de door of namens locatie-feest.nl verschafte of niet verschafte informatie. Gebruik van deze website geschiedt geheel op eigen risico.

Vragen over deze disclaimer kunt u richten aan info@locatie-feest.nl